Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Şefkat Der)
   
  sefkat-der
  Şefkat-Der Tüzüğümüz
 

EVSİZLERE GÜÇSÜZLERE AÇLARA CİNSEL KURBANLARA ŞİDDET MAĞDURLARINA ŞEFKAT KAPISI YOKSULLUKLA MÜCADELE VE ÖTEKİLERE DE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
- TÜZÜK -

MADDE - 1. DERNEĞİN ADI:Evsizlere Güçsüzlere Açlara Cinsel Kurbanlara Şiddet Mağdurlarına Şefkat Kapısı Yoksullukla Mücadele ve Ötekilere De İnsan Hakları Derneği'dir. Derneğin Kısa Adı: Şefkat- Der.'dir.

MADDE - 2. DERNEĞİN MERKEZİ : Derneğin Merkezi İstanbul'dur.

Dernek Merkezi Çalışma Adresi:Şehit Muhtar Mah.Süslü Saksı Sok.No:24-2 Beyoğlu'dur.Derneğin çalışma adresindeki değişiklik yönetim kurulu kararıyla ilgili yöntem takip edilerek gerçekleşebilir.

MADDE - 3. DERNEĞİN AMACI HİZMET ÇALIŞMA KONULARI FAALİYETLERİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

3.1.DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI:

1. İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmanın, yardımlaşmanın hoşgörünün, barışın,sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak,insan haklarına yönelik her türlü faaliyetler yapmak;uluslararası,ulusal,bölgesel,yerel olarak insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek,insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,insan hakları raporları hazırlamak, Hükümet,TBMM,Yerel Yönetim,Sivil Toplum Kuruluşlarının İnsan Haklarına yönelik faaliyetlerine katkıda bulunmak iş birliği yapmak ,insan haklarına yönelik danışma görevi yapmak ve yaşam hakları en fazla ihlal edilerek en zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan evsiz, güçsüz,aç,yoksul, şiddet mağduru, cinsel kurban, töre- namus- kan davası bahanesi mağduru,anayasal haklarından mahrum bırakılmış her türlü insan hakları ihlallerine uğramış insanlarımız için sosyal, hukuksal, ekonomik, psikolojik vb. maddi ve manevi yardım faaliyetleri yapmak;bu insanlarımız için, yönetmeliğe uygun bir şekilde huzurevleri, darülacezeler, yuvalar, aşevleri, okullar, misafirhaneler, hastaneler, mesleki eğitim atölyeleri, işyerleri, kültür merkezleri,evsizler sığınakları, kadın sığınma evleri,genç kız sığınma evleri,erkek sığınma evleri,travesti sığınma evleri,fuhuş mağdurları sığınma evleri,yaşam evleri,yeni hayat evleri,şefkat evleri,şefkat yuvaları ,şefkat kapıları,rehabilitasyon merkezleri vb. açmak,açtırmak ve başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere her türlü insan ticaretiyle mücadele etmek.

2.Kimsesiz,güçsüz,barınmasız,aç,cinsel kurban,şiddet mağduru,yoksul,töre-namus-kan davası bahenesi mağdurları vb. Korunmaya muhtaç insanlarımız için araştırma geliştirme merkezleri kurmak, bu insanlarımızın haklarını korumak, bu insanlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulumak amacıyla,hükümete,yerel yönetiklere,sivil toplum kuruluşlarına örnek projeler hazırlamak ve çözüm için kamuoyu oluşturmak.

3.Sosyal, psikolojik, ekonomik vb sorunlardan dolayı telekız, hayat kadını, genel kadın,travesti, transeksüel, konsamatris,beden işçisi gibi sıfatlarla anılan problemli, çok zor durumlara düşmüş, ya da düşürülmüş zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur cinsel kurban insanlarımızın her türlü maddi ve manevi sorunlarıyla ilgilenmek,yeni hayat hakkı elde etmeleri için çaba göstermek, ailesi olanları ailelerine kavuşturmak, evlatlıktan reddedilenleri ailesiyle barıştırmak, psikolojik ve bedensel sorunları olanları tedavi ettirmek, vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için eğitmek uygun işler bulmak mutlu sıcak yuvalar kurmalarına yardımcı olmak

4. Maddi ve manevi imkansızlıklardan dolayı sokaklarda, inşaat altlarında, otogarlarda, köprü altlarında, yıkıntı köşelerinde, diğer açık ve kuytu alanlarda yaz kış gece gündüz demeden yaşam mücadelesi veren kimsesiz, barınmasız, güçsüz garip insanlarımızı koruma altına almak maddi ve manevi her türlü sorunuyla ilgilenmek.

5. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında koruma altına alınan çocuklarımızın gerek bu kurumlardayken karşılaşmış oldukları sevgisizlik, ilgisizlik, dışlanma, koruyucu ailesinin olmaması, fakir olan öz ailesine dönememesi gibi gerekse bu kurumlarda yaşları dolarak ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldıktan sonraki barınma iş eğitim ve evlilik gibi sorunlarını çözmeye çalışmak.

6. Koruma altında olmayan hırsızlık, adam yaralama, kız kaçırma, terör, mafya tetikçiliği gibi birçok suça kolayca yönlendirilebilen sahipsiz sokak çocuklarımızı vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için koruma altına almak, eğitmek, üretken hale getirmek, ailesi olanları ailelerine kavuşturmak, barınmasız çocuklar için çocuk köyüyapmak.

7. Eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış, eşi cezaevine girmiş ya da eşi çalışamayacak kadar hasta olan zor durumdaki kadınların, şiddete maruz kalmış kadınların ve bunların çocuklarının; ev kirası, gıda, yakacak, yiyecek, tedavi barınma eğitim ve öğretim vb. ihtiyaçlarını karşılamak, üretken hale gelmelerine yardımcı olmak, korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar için yönetmeliğe uygun sosyal tesisler açmak.

8. Sokaklarda evsiz, başıboş şuursuzca dolaşan, korunmaya muhtaç, güçsüz zihinsel özürlü ve akıl hastası insanlarımızı koruma altına almak, tedavi ettirmek ve bunlar için yönetmeliğe uygun huzurevleri açmak.

9. Polis, asker vb. şehit ailelerin her türlü maddi ve manevi sorunları ile ilgilenmek (ev kirası, gıda, eğitim, moral vb.).

10. Her ne sebepten olursa olsun ıslahevlerine, cezaevlerine ve tutukevlerine girenlerin, vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirilebilmeleri için maddi ve manevi yönden yardımcı olmak.

11. Kaybolan, kaçan ya da kaçırılan insanlarımızın ailelerine kavuşmaları için yardımcı olmak; bu kavuşmayı kolaylaştırmak için kayıpların kaybolanların barınma, gıda, eğitim ve öğretim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak.

12.Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve fuhuş gibi her türlü kötü alışkanlıkla mücadele etmek.

13. Maddi imkanları iyi olmayan acil hastaların tedavilerinde yardımcı olmak, kimsesiz, güçsüz, fakir hastalar için ücretsiz tedavi olabilecekleri sağlık merkezleri yaptırmak, ihtiyaç sahibi özürlüler için tekerlekli sandalyeler yardımcı araç ve gereçler temin etmek

14. Fakir öğrenciler için burs ayarlamak, yurtlar, sosyal tesisler açmak.

15. Eğitim ve öğretim faaliyetleri için; yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası sosyal yardım faaliyetleri için; çocuk bakım yuvası, kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi, aşocağı, sportif faaliyetler için; spor sahası, spor salonu gibi tesisleri derneklerin izinle kurulabileceği tesisler hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak faaliyete sokmak.

16.Depremzedelere ve afetzedelere her türlü yardımda bulunmak gerektiğinde kriz merkezleri ile ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

17.Sokakta yaşayan evsiz insanlarımızı bulundukları yerlerden toplayıp temizleyip ilgili sosyal yardım merkezlerine getirmek, kamuoyu oluşturmak için araçlı gezici acil yardım ekipleri kurmak.

18.Yoksulluğun ortadan kalkması için araştırmalar yapmak, yoksulların; iş, barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak, yoksullar için geçimlerini sağlayabilecekleri işler ayarlamak, yoksullukla mücadelede gerekli olan diğer her türlü sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak.

19.Evsiz, güçsüz, kimsesiz, şiddet mağduru, cinsel kurban, işsiz, korunmaya muhtaç yoksul insanlarımız için araştırma geliştirme merkezleri kurmak, bu insanlarımızın haklarını korumak, örnek projeler hazırlamak.

3.2..DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

1.Dernek bütün faaliyetlerini 5231 sayılı dernekler kanununun çerçevesinde yürütür.İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır,satar ve kiralar.Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve hertürlü inşaatı yaptırabilir.

2.Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için,amaç ve hizmet konularıyla ilgili hertürlü toplantı,seminer,konferans, panel miting,yürüyüş,gezi,festival,kurultay, fuar,sempozyum, ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.

3.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu dersane,kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

4.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri yada uzman kişiler aracılığıyla araştırma inceleme, geliştirme,çalışma ve etütleri yapar,öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın aracılığı ile yayınlayabilir.

5.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler,ortaklıklar,vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

6.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yardım toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar toplar,alır ve verir;şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

7.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyetler ve çalışmaları yapabilir.

8.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için hükümet programı çercevesinde ilgili kanun,genelge ve yönetmeliklere uygun olarak yoksul,işsiz,korunmaya muhtaç vb.kişiler için ,üretken hale gelmeleri maksadıyla mikro kredi hizmetleri yapabilir.

9.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleşirmek için, dernekler kanununun ve ilgili kanun ve mevzuatların çerçevesinde yoksullukla mücadele programı içerisinde ihtiyaç sahibi insanların kullanımına sunmak üzere gıda bankacılığı ve buna bağlı olarak giyecek,yakacak,eşya,,temizlik vb.ihtiyaçlarının karşılanmasını düzenleyecek şekilde sosyal marketler kurabilir ve gıda bankacılığı ve sosyal market hizmetinden dolayı ilgili kanunların sağladığı imkanlardan faydalanır.Dernek gıda bankacılığı,sosyal market faaliyetlerini ilgili kanun genelge yönetmelik mevzuatlarınca yürütür.

10.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için derneğe bağlı olarak ,gerekli görülen yerlerde temsilcilik yönetim kurulu kararıyla açılabilir.Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler .Şubeler temsilcilikler açamazlar.Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir

11.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,dernek veya üst kuruluş kurabilirveya kurulmuş olan dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

12. Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için kendi amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,kendi aralarında veya vakıf ,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararıyla platformlar oluşturabilir

13.Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,5231 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesinde belirtildiği gibi,dernek tüzüğünde gösterilen amaçlarına gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden ,siyasi partilerden,işçi ve iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunabilir.

14. Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararıyla sosyal hizmetler,hukuk,sağlık ,kültür,çevre,basın halkla ilişkiler vb alanlarda danışma kurulları,faaliyet komisyonları kurabilir.

MADDE - 4 DERNEĞİN ŞUBESİ :

1. Dernek genel kurulunun yönetim kuruluna yetki vermesiyle illerde, ilçelerde ve köylerde şube açabilir.

2. Yönetim kurulu kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az 3 kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir. Şube açmaya yetkili kılınan kişiler kurucuların ad ve soyadlarını, baba ana adlarını doğum yeri ve tarihlerini meslek yada sanatlarını konutlarını uyruklarını şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya dernek ana tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenilir.

3. Şubeler yasalar ve ana tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda yönetim kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri "şubeler yönetmeliği" hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

4.Derneğin yurtdışında şubeler açması kanunlar doğrultusunda ilgili yöntemlerle gerçekleşir.

MADDE-5.GIDA BANKACILIĞI VE SOSYAL MARKET:

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleşirmek için, dernekler kanununun ve ilgili kanun ve mevzuatların çerçevesinde yoksullukla mücadele programı içerisinde ihtiyaç sahibi insanların kullanımına sunmak üzere gıda bankacılığı ve buna bağlı olarak giyecek,yakacak,eşya,,temizlik vb.ihtiyaçlarının karşılanmasını düzenleyecek şekilde sosyal marketler kurabilir ve gıda bankacılığı ve sosyal market hizmetinden dolayı ilgili kanunların sağladığı imkanlardan faydalanır.Dernek gıda bankacılığı,sosyal market faaliyetlerini ilgili kanun genelge yönetmelik mevzuatlarınca yürütür

MADDE - 6. DERNEK AMBLEMİ :

1. Derneğin amblemi yönetim kurulu kararıyla kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır.

2. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

MADDE - 7. DERNEĞE ÜYE OLMA :

1. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler dernek üyesi olabilir.

2. 5231 sayılı dernekler kanunun ilgili maddesinde belirtilen üye olmaları yasaklanan kişiler dernek üyesi olamazlar.

3. Derneğe maddi ve manevi yararı dokunanlar bilahara genel kurulun tasvibine sunulmak üzere yönetim kurulunca fahri üye onursal üye olarak alınabilir. Fahri ve onursal üyeler genel kurulda konuşabilir fakat oy hakkı bulunmaz.

MADDE - 8. DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :

Her üye 6 ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Derneklere üye olma yeterliliğini yitirenler, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,üyelik aidatlarını imkanı olduğu halde bilerek yatırmayanlar,dernek aleyhinde çalışanlar, maddi ve manevi zarar verenler,yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilirler.Fakat Maddi imkanlar bakımından yetersiz duruma düşme, hastalık, afet vb oloğanüstü durumlarda üye aidatını yatırmaya gücü yetmeyenlerin üyeliklerine son verilemez,bu üyeler durumları normal hale döndüğünde aidatlarını toplu olarak ta yatırabilerek dernek faaliyetlerine destek olabilirler.Üyeliklerine son verilenler genel kurul nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptirler.Genel kurul kararları kesindir.

MADDE - 9. DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI :

1. Derneğe üye olacaklar dernekçe verilecek üye kayıt formunu dolduracağı tüzüğü okumuş ve aynen kabul etmiş olduklarını belirterek Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler.

2. Başvuran adayın üye olabilme şartlarını araştıran Yönetim Kurulu olumlu veya olumsuz olarak durumu en çok 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

3. Her üye dernekte eşit hakka sahiptir.

4. Her üye genel kurulda bizzat kendi oyunu kullanmak zorundadır. Bir üye başka bir üyeyi temsilen oy kullanamaz.

5. Fahri ve onursal üyeler genel kurulda derneği ilgilendiren konularda konuşabilir, temennide bulunabilir. Ancak oylamaya katılamazlar.

MADDE - 10. DERNEĞİN ORGANLARI :

Dernek aşağıda belirtilen organlardan meydana gelmiştir.

1. GENEL KURUL : Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur,derneğin en yüksek organıdır.

2. YÖNETİM KURULU : Dernek yönetim kurulu, derneğin yürütme kolu olup, derneği temsil etme yetkisine haizdir.

3. DENETİM KURULU : Denetim kurulu derneğin tüm işleriyle mali durumunu denetleme yetkisine sahiptir.

MADDE - 11. GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI :

1. Dernek genel kurulu en geç üç yılda bir defa olmak üzere olağan olarak toplanır. Derneğin genel kurulun ilk toplanma tarihi 7 Aralık 1997'de saat 13.00'tür.

2. Dernek genel kurulu; yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzere olağanüstü olarak ta toplanabilir.

3. Olağan ve olağan üstü toplantılara yönetim kurulu çağırır.

4. Olağanüstü toplantılara yönetim kurulu davetiye çıkarmaz veya toplantıya yanaşmaz ise bu durumda 5231 sayılı dernekler kanununun ilgili maddesi işleme konur.

MADDE - 12. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim kurulu, derneğe tüm kayıtlı üyelerin isim listelerini altı nüsha olarak genel kurula katılan üyelerin imzalarını almak üzere hazırlar. Yönetim kurulu, toplantı tarihi, günü, saati ve toplantı yerini, toplantıda görüşülecek konuları içeren gündem için karar alır. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantının bir hafta sonra yapılacağını da belirtir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamamasından değil de başka sebeplerden dolayı ertelenen toplantı için yine aynı gazetede birinci şekil ve usülde tekrar toplantı ilanı verilir. Erteleme toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz ve ertelenen genel kurul toplantıları erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır.

MADDE - 13. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ : Dernek genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun önceden tesbit ederek ilanda belirleyeceği yerde yapılır.

MADDE - 14. GENEL KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ :

14.1. TOPLANTI YETER SAYISI : Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.2. TOPLANTININ YAPILIŞI :

1. Dernek genel kurul toplantıları gazetede yayınlanan ve muhteviyatı üyelere verilen yazılı belgede mevcut tarih, gün, saat yer ve gündemde yapılır.

2. Dernek üyeleri genel kurul salonunda, daha önceden hazırlanmış bulunan isim listesindeki isimlerin karşılarını imzalayarak içeri alınırlar.

3. Toplantının açılabilmesi için yapılan incelemeler çoğunluğun bulunduğuna dair bir tutanakla tesbit ve imza altına alınır.

4. Çoğunluğun bulunduğunun anlaşılmasına müteakip Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirilen yönetim kurulu toplantıyı açar.

14.3.GENEL KURULUN YÖNETİMİ : Toplantının açılışı müteakip genel kurulu yönetecek başkanlık divanı teşekkül ettirilir.

14.4. GENEL KURULDA GÖRÜŞME USULÜ : Yönetim kurulunca önceden hazırlanarak gazetede ilan edilen ve üyelere bildirilen gündemdeki maddeler görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan dernek üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme mecburi alınır. Görüşülüp karara varılan ve oylanan konular tekrar görüşülmeye ve oylamaya alınmaz.Toplantı sonunda yeni bir yönetim kurulu oluştuysa eski yönetimle yeni yönetim arasında derneğin devir teslimve zimmet işlemleri yapılır.Toplatıya ilişkin tutanak ve belgeler divan tarafından yönetim kuruluna teslim edilir.

MADDE - 15. GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ :

1- Dernek organlarının seçilmesini görüşür, karara bağlar.

2- Dernek tüzüğünü değiştirmesini müzakere eder karara bağlar.

3- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür ve yönetim kurulunu ibra eder.

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulünü sağlar.

5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesini müzakere eder ve karara bağlar.

6- Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasını veya ayrılmasını müzakere eder ve karara bağlar.

7- Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına yönelik karar alarak yönetim kuruluna yetki verir.

8- Derneğin feshini müzakere eder ve karara bağlar.

9- Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini müzakere eder ve karara bağlar.

10-Derneğin şubeler açmasını ve şubeleri kapatmasını,karara bağlar ve bununla ilgili yönetim kuruluna yetki verir.

MADDE - 16. GENEL KURULDA OY KULLANMA ve KARAR ALMA USULÜ :

1. Genel kurul, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminde, kanunun ilgili maddesine göre usul takip edilir.

2. Genel kurul, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçiminde açık oylama yapılır.

3. Diğer görüşülecek konuları ve gündemde belirtilen hususlarda açık oylama yapılır.

4. Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır ve salt çoğunluk aranır.

5. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile sağlanır.

6.Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE - 17. GENEL YÖNETİM KURUL TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ :

17.1- TEŞKİLİ : Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler genel kurulca belirlenen usülle seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Yönetim kurulu asil üyeleri bir başkan bir başkan yardımcısı ,genel sekreter,genel muhasip vediğer genel yönetim üyesinden oluşturulur.

17.2-GENEL YÖNETİM KURULUNUN GENEL GÖREV ve YETKİLERİ :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2- Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda ilgili kanun ve yöntemlerle dernek şubelerinin açılması ve kapatılmasına yönelik, genel kurul kararlarını uygulamak ve bu doğrultuda şube kurucularına yetki vermek,dernek temsilciliklerinin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.

3- Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleriyle gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşları olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları kanunda belirtilen süre içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

6 .Dernek faaliyetleri için gerekli uzmanları, çalışacakları işe almak ve işten çıkarmak.

7. Dernek faaliyetleri ile ilgili genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda yönetmelikler hazırlamak, faaliyetler için komisyonlar kurmak.

8. Mer'î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek. Derneğin mülkiyet veya zilliyetinde bulunan gayri menkul ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak.

9.Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık davalarında sulh olmak ibra ve davadan feragatte bulunmak.

10. Dernek adına bildiri beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına kanunlara uygun bir şekilde karar vermek ve uygulamak.

17.3.GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kuruluna başkanlık etmek, gerekli durumlarda yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,derneği yurt içinde ve dışında özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ve kamuoyuna karşı temsil etmek kanun ve mevzuatların verdiği yetkileri kullanmak

17.4.GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Başkanın bulunmadığı hallerde yerine vekalet etmek ,başkanın ve yönetim kurulunun verdiği görevleri yapmak.

17.5.GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,derneğin uluslar arası dernek, birlik,federasyon ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek,derneğin uluslararası organizasyonlara katılım ile ülkemizde uluslar arası organizasyonlar düzenlenmesini organize etmek,uluslar arası ve ulusal vb.yazışmalar yapmak

17.6.GENEL MUHASİBİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin gelirlerini temin etmek,gerekli harcamaları yapmak,gelir kaynaklarını araştırmak, muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri usûlüne uygun tutmak veya tutturmak,Genel kurula sunulacak mali rapor, kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlamak Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satımı,düşümü ve kaydını yapmak veya yaptırmak,İşletme Defteri, Envanter Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve gerekli olması halinde Ambar-Depo Defteriyle başka yardımcı defterleri tutmak veya tutturmak

MADDE - 18. GENEL DENETLEME KURULU KURULUŞU GÖREV ve YETKİLERİ :

1.Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir.

2. Denetleme kurulu yılda en az bir kez zorunlu olmak üzere her zaman istediği kadar denetleme yapabilir.

3.5231 sayılı kanun ve genel kurul üyelerinin yeterli sayıda imzalı ve yazılı istekleriyle de denetleme yapabilir.

4. 5231 sayılı yasa ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel kurul olağan toplantıya davet eder.

5. Derneğin idari ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel kurulu olağan toplantıya davet eder.

6. Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimlerde hazırlanan raporları yönetim kuruluna, toplandığında da genel kurula sunar.

MADDE - 19. DERNEĞİN GELİRLERİ : Derneğin gelir kaynakları şunlardır :

1. Üyelerin giriş aidatları 2 YTL ile üyelerden üye aidatı olarak alınacak ayda 2 YTL. yılda 24 YTLdir. Mezkur meblağın yukarısı üyenin isteğine bağlıdır. Üye aidatları genel kurulda belirlenir ve yönetim kurulu genel kurulda aldığı yetki doğdultusunda üyelik aidatlarını yeni koşullara göre artırıp azaltabilir.

2. Dernek taşınmaz mal ve menkul mallardan elde edilecek gelirler.

3. Bağış ve yardımlar.

4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

MADDE - 20. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER : Dernek

1.İşletme Hesabı esasına tabi olması halinde;

-İşletme Hesabı Defteri-Envanter Defteri-Karar Defteri-Üye Kayıt Defteri

2.Bilanço Hesabı esasına tabi olması halinde;

-Yevmiye Defteri -Büyük Defteri-Envanter Defteri-Üye kayıt Defteri-Karar Defteri

3.Defterlere ek olarak;-Demirbaş Eşya Defteri-Gelen Giden Evrak Defteri-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

4..Gerekli görülen mecbur kalınan hallerde yönetim kurulu kararıyla başka defterler de kullanabilir.

5.Dernekl tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE - 21. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ :

1.Tüzük değişikliği, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin genel kurula katılması ile mümkündür.Değişiklik hakkında alınacak karar ise toplantıya katılan üylerin üçte ikisinin oy vermesi ve kabulü ile mümkündür.

2.Tüzük değişikliği genel kurul toplantısı gündeminde genel kurul üyelerine duyurulur.

MADDE - 22. DERNEĞİN FESHİ :

Derneğin genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğün ilgili maddesine göre genel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yasal süre içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Derneğin feshi halinde derneğe ait menkul ve gayrimenkul bütün mallar derneğin faaliyetlerine en yakın olan Merkezi İstanbul Beyoğlunda bulunan kısa adı Şefkatli Kalpler Derneği olan Evsizlere Kimsesizlere Açlara Şiddet Mağdurlarına Şefkatli Kalpler ve Yoksullukla Mücadele Derneğine intikal eder.

MADDE - 23. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :

1.Organlara seçilenlerin bildirimi;Genel kurulca dernek organlarına seçilenlerin seçim dernekler kanununun ilgili hükümlerine göre tanınan 30 günlük kanuni süre içerisinde yönetim kurulu başkanı yada diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından asil ve yedeklerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve ikamet adresleri ile imzaları bulunan bir liste ile vilayet makamına bildirilir.

2..Beyanname verme yükümlülüğü; Dernek, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

3.Yurtdışından yardım;Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

4.Temsilcilik; Dernek, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

5.Uluslararası faaliyet; Dernek, dernekler kanunun ilgili maddesi ve yürürlükteki ilgili mevzuatlara uygun olarak tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler..

6. Hata ve noksanlıkların giderilmesi;Dernek iş ve işlemlerinde, Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı isteğiyle dernek yetkilileri otuz gün içerisinde giderir.

7.Sandık kurma;Dernek,sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir

8.Plâtform oluşturma; Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler

9.Dernek görevlileri ve ücretleri;Dernek hizmetleri genel olarak gönüllülük esaslarına göre yürütülür ancak, dernek menfaatleri gözönünde bulundurulduğunda mecbur kalınan hallerde,dernekler kanununa göre üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

MADDE - 24. GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerinin yetkililer tarafından kanunu süre içerisinde temin edilmesi sağlanamazsa ilgili yöntem ile yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Harcama Belgeleri olarak,fatura,makbuz,kasa fişi,gider pusulası,tutanak vb.belgeler kullanılabilir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Derneğin para ve para değerindeki belgeleri yönetim kurulunca kararlaştırılarak bankalarda saklanır. Bankadan parayı yönetim kurulunun yetki verdiği iki üye ile birlikte çekerler. Harcamalar belgelerle yapılır.Acil harcamaları karşılamak üzere derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulabilir.Derneğin hesap dönemi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır. Dernek harcamaları yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılır ancak yönetim kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya birkaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir.Bu hallerde belgelere müstenit yapılan masraflar yönetim kuruylu toplantısında karara bağlanır.Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu taktirde bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.Ancak bu durum toplanacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun bilgi ve onayına sunulur.Dernek gelir gider belgelerinin saklama süresi ilgili kanunda belirtildiği kadarıyla beş yıldır.Gelir giderlerde kanuni ve yönetmelik değişiklikleri olduğu taktirde yeni kanun ve yönetmeliklere uyum sağlanır.

MADDE - 25. YÖNETİM KURULU KARARLARINA YETER SAYISI : Yönetim kurulu üyeleri salt çoğunluk ile toplanır. Kararlarda salt çoğunluk aranır. Oyların eşit olmaları durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı esas alınır.

MADDE - 26. MEMUR VEYA YARDIMCILARIN ATANMASI: Dernek ilgli kanunlara uygun olarak, memur, yardımcı, öğretici ve hizmetlilerin atamaları, işten çıkartılmaları, bunlara verilecek ücretin tesbiti yönetim kuruluna aittir.

MADDE -27.DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Dernek amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için denetleme tetkiklerine esas olmak üzere yönetmelik çıkarabilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur

MADDE-28.YARDIM VE İŞ BİRLİĞİ: Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler

MADDE - 29. ŞUBELERİN ORGANLARI GÖREV ve YETKİLERİ :

1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılmasıyla engeç her üç yılda bir merkez genel kurul toplantısından iki ay önce toplanır; olağanüstü toplantılarını da merkez genel kuruldan önce yapar.

2. Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

3. Şube Denetçileri: Şube genel kurulunda seçilen 2 asil ve 2 yedek denetçiden oluşur.

4. Şube Genel Kurulunun Çağrı Yöntemleri, Toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün genel merkezle ilgili 11.12.13.14.15.16. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

5. Şube Yönetim Kurulunun Oluşum ve Çalışma Biçimi, görev ve yetkiler hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 17. maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

6. Şube Denetçilerinin Oluşum ve Çalışma Biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 18. maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

7. Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından Şube Genel Kuruluna katılmak seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, dernek genel kurullarında şube yönetim kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

8. Bu ana tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleride şubeler için geçerli olup uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler dernek yönetim kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

MADDE - 30. YASAK HÜKÜMLER : 5231 sayılı dernekler yasası ve ilgili kanunlardaki mevzuatlardaki yasak hükümlere riayet eder.

MADDE - 31. TÜZÜKTEKİ HUKUKİ BOŞLUKLAR :

Tüzükte bulunan boşluklar ve unutulan konularda yürürlükteki kanun, yönetmelik, kararname ve genel hüküm ifade eden genelgelere uyularak hareket edilir.Dernekler kanununda yeni bir değişiklik yapılırsa uyum sağlanır.

MADDE - 32. DERNEK KURUCULARI

Adı Soyadı Doğum Tarih Mesleği Tabiyeti

1- Hayrettin BULAN 16.05.1972 Serbest T.C

2- Öznur KINIK 28.12.1971 Eğitimci T.C

3.Ünzile YILMAZ 01.01.1971 Eğitimci T.C.

4.Mustafa Nami BAĞCI 25.02.1946 Eğitimci T.C.

5. Sıdık YASAK 10.05.1967 Ticaret T.C.

6.Mahmut UYSAL 03.07.1973 Serbest T.C

7.Haşim YILDIZ 15.03.1964 İşçi T.C.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı! Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Facebook Adresimiz Şefkat Der)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sizde Şefkat Gönüllüsü Olun!!